icn
icn
icn
img

תנאי השימוש באתר חברת ריצ'י דיי בע"מ - SBITSOFT:

 •  כל התכנים המוצגים באתר, כולל עיצוב האתר, תמונות, גרפיקות, תוכן וכל חומר אחר המופיע באתר, זכויותיו שייכות לחברת ריצ'י דיי בע"מ ואין להשתמש בהם ללא אישור מראש ובכתב של החברה.
 •  השימוש באתר על אחריות המשתמש בלבד והחברה לא תהיה אחראית לנזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו מהשימוש באתר או מהפסקת השימוש בו.
 •  המידע שנמסר באתר הינו למטרות מידע בלבד ואין להסתמך עליו במקום ייעוץ מקצועי וכן החברה אינה תומכת באמירות, דעות או המלצות של משתמשי האתר אלא רק תציגן למידע כללי.
 •  החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים.
 •  החברה לא תישא באחריות על נזקים שייגרמו למשתמשים משימוש בקישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלותה ולא יהיה למשתמש כל טענה או תביעה כלפי החברה עקב נזקים אלו.
 •  החברה מתחייבת לשמור על הפרטיות של המשתמשים ולא למכור, להעביר או לחשוף לצד שלישי את המידע האישי שנאסף דרך האתר, למעט במקרים שבהם יש חובה חוקית לחשוף את המידע לפי דין או פקודת משפט.
 •  המשתמשים מסכימים לקבל דיוור פרסומי ו/או מבצעים מצד החברה דרך המייל או דרך הטלפון שסיפקו בעת הרשמה או תחילת עבודה עם החברה.
 •  המשתמשים מסכימים כי השימוש באתר ובשירותים שמוצעים בו עשוי להיות מוגבל על-ידי נהלים והתקנים של רשויות ממשלתיות וגופי תקשורת, והחברה לא תהיה אחראית לכל מגבלה זו.
 •  החברה משתדלת להבטיח זמינות מרבית ואמינות של השירותים המסופקים באתר, אך אין לה כל חיוב או אחריות על הזמינות או התפקוד של האתר בכל זמן נתון, והמשתמש מסכים כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית.
 •  תנאי השימוש באתר מוגדרים על פי חוקי מדינת ישראל ובכל הנוגע לפעולות הנעשות באתר או עם השימוש בו, השופט המתאים לדון בכל טענה כזו יהיה בית המשפט המוסמך בעניין.
 •  המשתמשים מסכימים להפעיל על החברה זכויות לגבות עמלות ותשלומים כפופים לתנאי השימוש באתר, לפי המחירים שהוצגו על ידי החברה ובהתאם להסכם שהושג בין החברה והמשתמש.
 •  החברה רשאית להפסיק או להגביל את השימוש של משתמשים באתר ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 •  התקנון אינו מהווה הסכם התקשרות מלא ובלעדי, אלא מהווה הסכם תנאי שימוש באתר שבין החברה והמשתמשים. עם זאת, ייתכן כי במקרים מסוימים ייערכו הסכמי עבודה או הסכמי פרטיות בין החברה והמשתמשים, אשר יכללו תנאים נוספים למעבר לתנאי השימוש באתר.
 •  תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומשתמשים מתחייבים להיות מעודכנים לגבי כל שינוי בתנאי השימוש.
 •  אם נמצא כי כל סעיף בתנאי השימוש באתר אינו חוקי או שאינו ניתן ליישם, הסעיף הזה לא ישפיע על תוקף וחוקיות של שאר הסעיפים בתנאי השימוש באתר.
 •  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר לתחזוקה או לשיפורים טכנולוגיים מבלי לפגוע בתוכן שנמצא עליו באתר. החברה תשתדל למנוע תקלות אפשריות, אך לא תהיה אחראית על כל נזק או אובדן שייגרמו למשתמשים כתוצאה מהפסקת השימוש באתר.
 •  המשתמשים מאשרים כי הם אינם משתמשים באתר לכל מטרה לא חוקית, ואינם מפרים זכויות יוצרים או כל חוק או תקנות חוקיות אחרות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה לאתר למשתמשים שפועלים בניגוד לתנאי השימוש באתר אלו.
 •  החברה אינה מתחייבת לספק את האתר או השירותים המסופקים על ידיו לכל תחומי התעסוקה, המטרות או הצרכים של המשתמשים, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבחור במי שהיא מספקת את השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בהצטרפותכם בשימוש באתר של חברת ריצ'י דיי בע"מ - SBITSOFT, המשתמשים מצהירים כי קראו והבינו את תנאי השימוש ומסכימים לכל התנאים

img

רוצים לדבר איתנו? לחצו כאן

img 972508154463 img 04-8119521