icn
icn
icn
img

תנאי התקשרות

בין המזמין אשר פרטיו מפורטים בהצעת המחיר או בטופס הלקוח  (להלן: "המזמין") לבין ריצ'י דיי בע"מ ח.פ. 516147261 מרח' שד' ההסתדרות 185, חיפה ו/או מי מטעמה  (להלן: "החברה" ו/או "SBitsoft");

 

והואיל        והמזמין מעוניין לקבל מהחברה שירותים שונים בתחום מומחיותה, בהתאם ובכפוף להוראות תנאי ההתקשרות להלן;

והואיל           והחברה מעוניינת להעניק שירותים שונים בתחום מומחיותה למזמין, זאת כקבלן עצמאי, ללא קיום יחסי עובד-מעסיק מכל סוג שהוא בין הצדדים, בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים והמפורטים בתנאי ההתקשרות להלן;

והואיל           ותנאי ההתקשרות מהווים נספח להצעת המחיר אשר אושרה על ידי המזמין (להלן: "הצעת המחיר");

והואיל          ועם חתימת המזמין על הצעת המחיר או אישורה בכתב הוא מאשר את האמור בתנאי התקשרות אלו להלן אשר יחד עם הצעת המחיר יכונו להלן "הסכם"

והואיל            והחברה תספק את השירותים למזמין על פי התנאים המפורטים בהסכם

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.   מבוא ופרשנות

1.1. המבוא להסכם זה לרבות הסכמות והצהרות הצדדים במסגרתו ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייבים את הצדדים כיתר תנאיו. 

1.1. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו למען הנוחיות בלבד ואין לתת להם כל משמעות לצורך פרשנות ההסכם ו/או סעיף מסעיפיו  ו/או תוכנם.

1.2. יש לראות בהוראות תנאי ההתקשרות זה כמשלימות זו את זו וכבאות להוסיף זו על זו.

1.3. בכל סתירה , אי התאמה, דו-משמעות וכו' בין הוראות תנאי ההתקשרות, להוראות מי מנספחיו, לרבות טופס ההזמנה/ הצעת מחיר/נספח הצעה, יגברו הוראות תנאי ההתקשרות, וההוראה שבנספח תפורש בהתאם להוראות תנאי ההתקשרות.

1.4. הסכם זה ייכנס לתוקף ויהווה הסכם מחייב בין המזמין לבין החברה עם חתימת המזמין על הצעת המחיר.

2.   מהות ההתקשרות

2.1. המזמין מתקשר בזאת עם החברה והחברה מקבלת על עצמה התקשרות זו ואת מתן השירותים למזמין, בהתאם ובכפוף לתנאי הוראות ההסכם.

2.2.    החברה תספק למזמין שירותים שונים בתחום מומחיותה כמפורט בטופס האפיון שאושר על ידי המזמין ומצורף להצעת המחיר (להלן: "האפיון" ו/או "השירותים" בהתאמה) כנותנת שירות עצמאית ותפעל לשם כך, על פי מיטב שיקול דעתה המקצועי.

2.3. כל הזכויות בנתונים ובמידע המועברים על ידי המזמין ו/או מי מטעמו לחברה, אינם מפרים זכויות כלשהן של צדדים שלישיים. מלוא הזכויות בכל המידע כאמור שייך למזמין והוא זכאי להעבירו לחברה מבלי שהדבר יעלה לכדי הפרה כלשהי מטעמו ו/או מטעם צד שלישי כלשהו.

3.   הצהרות המזמין

המזמין מצהיר ומתחייב בפני החברה, כדלקמן:

3.1. כי אין כל מניעה על-פי דין או כל הסכם לו הוא צד להתקשרותו בהסכם זה ולמילוי התחייבויותיו על-פיו.

3.2. כי בחן את האפיון ומצא אותו מתאים לצרכיו וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או מצג קודם בקשר לאפיון כאמור.

3.3. כי בחן את הצעת המחיר והיא אושרה על ידו על פרטיה ונספחיה השונים.

3.4. כי כל חומרי הגלם שיעביר המזמין לחברה לטובת ביצוע השירותים, ובכלל זה תמונות, סרטונים, מסמכים וכיוצא באלו (להלן יחד: "חומרי הגלם"), אינם מפרים זכויות כלשהם של צדדים שלישיים וכי בבעלותו של המזמין מלוא הזכויות לעשות שימוש בחומרי הגלם כאמור ולהקנות לחברה זכויות שימוש בהם לטובת ביצוע השירותים.

3.5. כי לאחר אישור האפיון המפורט, לא תהיה למזמין כל דרישה לתוצרים נוספים אשר אינם כלולים באפיון המפורט והכל בכפוף לאמור בסעיפים 5.3-5.4  לתנאיי ההתקשרות.

3.6   כי יעביר לחברה את מלוא המידע והנתונים הנדרשים לביצוע השירותים המוזמנים דרך ערוצי תקשורת מקובלים בלבד כגון Google sheets ו/או אתר החברה ו/או כל ערוץ תקשורת אחר שהוסכם בין הצדדים בכתב. מובהר, כי העברת מידע בערוצי תקשורת שלא הוסכם עליהם מראש ובכתב לא יהוו ערוצי תקשורת מאושרים ומקובלים ועל כן העברת מידע בערוצי תקשורת לא מקובלים לא יחייבו את החברה. 

. 4.   הצהרות החברה

החברה מצהירה ומתחייבת בפני המזמין, כדלקמן:

4.1. כי אין כל מניעה על-פי דין להתקשרותה בהסכם זה ולמילוי התחייבויותיה על-פיו.

4.2. כי הינה בעלת הידע, הניסיון, המומחיות, הכישורים וכוח האדם הנדרשים לשם ביצוע השירותים כמפורט בהצעת המחיר ובאפיון.

4.3. החברה תפעל לביצוע השירותים כמפורט בהצעת המחיר ובאפיון, בכפוף להתחייבויות המזמין כפי שמפורט בהסכם.

5.   אפיון השירותים

5.1.    אפיון השירותים וצרכי המזמין, ייערך על ידי החברה ויצורף להצעת המחיר כחלק בלתי נפרד ממנה. ככל שיבקש המזמין להיפגש במשרדיו עם נציג מטעם החברה לטובת עריכת איפיון טכני מפורט לפרויקט הרלוונטי או לכל מטרה אחרת (לרבות למטרת היכרות כללית עם החברה) , יידרש המזמין לשלם לחברה סך של 400 ש"ח בתוספת מע"מ כדין, בגין כל פגישה והחברה תהיה רשאית לוותר על תשלום זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2. במקרה בו לאחר פגישת האפיון יבחר המזמין להתקשר עם החברה בהסכם למתן שירותים, תהיה רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לזכות את המזמין בעלות עריכת פגישת האפיון כאמור.

5.3. לאחר אישור האפיון המפורט על ידי הצדדים, עבור כל שינוי בתוצרי השירות ו/או הוספת תוצרים אשר אינם חלק מהאפיון המפורט ו/או חלק מהאפיון הראשוני במידה ולא נעשה אפיון מפורט, תגבה החברה מהמזמין תשלום נוסף ובכפוף להודעה מראש והסכמה בכתב של המזמין.

5.4   מובהר, כי ככל ונעשה אפיון מפורט,  אישור האפיון המפורט מבטל  כל אפיון קודם אחר, בין היתר גם את האפיון הראשוני.

5.5. מובהר, כי האפיון המפורט  יכלול את כל הנתונים, הרכיבים והתוצרים הכלולים בשירות, על כן לא תהיה למזמין כל דרישה לתוצרים ו/או רכיבים ו/או נתונים אשר לא נכללו באפיון המפורט.

6.   מסלולי השירותים; לוחות זמנים

6.1. החברה תספק למזמין את השירותים לפי אחד מבין מסלולי השירותים המפורטים להלן, כפי שיוסכם בין הצדדים:  

6.1.1.  מסלול א

·         שלב ראשון - לאחר אישור האפיון על ידי המזמין והעברת תשלום ראשון בגין 30% מסך התמורה הכוללת שנקבעה עבור השירותים, תחל החברה במתן השירותים למזמין.

·         שלב שני - בהקדם האפשרי, תמסור החברה למזמין 30% מהתוצרים להם התחייבה במסגרת האפיון (להלן: "התוצרים הראשוניים"). עד 14 ימים מהמועד שמסרה החברה למזמין את התוצרים הראשוניים, יעביר המזמין לחברה פירוט בכתב של כל הפגמים ו/או אי ההתאמות אשר נמצאו (ככל שנמצאו) בתוצרים הראשוניים. ככל שלא העביר המזמין רשימה של פגמים או אי התאמות כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, יראו את המזמין כמי שאישר את קבלת התוצרים הראשוניים ללא כל טענה בגינם. במועד מסירת הפירוט כאמור, או בחלוף פרק הזמן למתן הפירוט כאמור לעיל, ישלם המזמין לחברה תשלום שני על סך 30% מסך התמורה הכוללת שנקבעה עבור השירותים.

·         שלב שלישי - בהקדם האפשרי, תמסור החברה למזמין, את יתרת התוצרים להם התחייבה במסגרת האפיון (להלן: "התוצרים הסופיים"). עד 14 ימים מהמועד שמסרה החברה למזמין את התוצרים הסופיים, יעביר המזמין לחברה פירוט בכתב של כלל הפגמים ו/או אי ההתאמות אשר נמצאו (ככל שנמצאו) בתוצרים הסופיים. ככל שלא העביר המזמין רשימה של פגמים או אי התאמות כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, יראו את המזמין כמי שאישר את קבלת התוצרים הסופיים ללא כל טענה בגינם. במועד מסירת הפירוט כאמור, או בחלוף פרק הזמן למתן הפירוט כאמור לעיל, ימסור המזמין לחברה תשלום שלישי על סך 40% מסך התמורה שנקבעה עבור השירותים.

6.1.2.  מסלול ב

·         שלב ראשון - לאחר אישור האפיון על ידי המזמין והעברת תשלום ראשון על סך 50% מסך התמורה שנקבעה בגין השירותים, תחל החברה במתן השירותים למזמין.

·         שלב שני - בהקדם האפשרי, תמסור החברה למזמין, את יתרת התוצרים להם התחייבה במסגרת האפיון (להלן: "התוצרים הסופיים"). עד 14 ימים מהמועד שמסרה החברה למזמין את התוצרים הסופיים, יעביר המזמין לחברה פירוט בכתב של כלל פגמים ו/או אי ההתאמות אשר נמצאו (ככל ונמצאו) בתוצרים הסופיים. ככל שלא העביר המזמין רשימה של פגמים או אי התאמות כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, יראו את המזמין כמי שאישר את קבלת התוצרים הסופיים ללא כל טענה בגינם. במועד מסירת הפירוט כאמור, או בחלוף פרק הזמן למתן הפירוט כאמור לעיל, ימסור המזמין לחברה תשלום שלישי על סך 50% מסך התמורה הכוללת שנקבעה עבור השירותים.

6.1.3.  מסלול ג

חיוב על בסיס שעות עבודה

·         בגין כל שעת עבודה בפועל של החברה, ישלם המזמין לחברה סכום כמפורט בהצעת המחיר בתוספת מע"מ כדין. מדי חודש תשלח החברה אל המזמין חשבון לתשלום בגין שעות העבודה שסופקו בפועל בחודש החולף והמזמין מתחייב לשלם את החשבון כאמור בתוך 14 ימים מהמועד שנמסר לו.

·         מובהר, כי מתן השירותים תחת מסלול זה כפוף לתשלום מקדמה מאת המזמין לחברה בסכום אשר יוסכם בין הצדדים טרם תחילת מתן השירותים (בהתחשב, בין היתר, בהיקף שעות העבודה הנדרש).

·         מובהר, כי למזמין תעמוד האפשרות לקבל מהחברה פירוט לגבי אופן יישום שעות העבודה, זאת בבקשה בכתב. החברה תוך זמן סביר תספק למזמין את פירוט יישום שעות העבודה. 

6.1.4.  מסלול ד

רכישת חבילת שעות

·         המזמין ירכוש מאת החברה חבילה שעות התואמת ל להערכת שעות השירותים הנדרשים לו (כפי שנקבעה באפיון). סך התשלום בגין חבילת השעות ישולם מראש קודם לתחילת ביצוע השירותים על ידי החברה.

·         מדי חודש תשלח החברה אל המזמין פירוט אודות יתרת השעות שנותרה בחבילת השעות אשר שולמה מראש כאמור.

·         עם ניצולה המלא של חבילת השעות שנרכשה על ידי המזמין, תשלח החברה הודעה למזמין עם אפשרות לרכישת שעות נוספות לחבילה שנוצלה.

6.1.5.  מסלול ה

חיוב על בסיס ריטיינר חודשי

·         עבור ביצוע שירותים בהתאם לאפיון, ישלם המזמין לחברה ריטיינר חודשי בהתאם לכמות השעות החודשיות ולתעריף שיוסכם בין הצדדים.

·         מובהר, כי במקרה של חריגה משעות הריטיינר שנקבעו בין הצדדים, תשלח החברה הודעה למזמין עם אפשרות להגדלת שעות הריטיינר החודשי באופן חד פעמי, על הגדלת שעות הריטיינר  יחויב המזמין בהתאם לשעות הנוספות שנדרשו למתן השירותים, זאת בהתאם לתעריף עבור שעות חורגות שיוסכם בין הצדדים קודם לתחילת מתן השירותים.

·         יתרת שעות הריטיינר אשר לא נוצלה במהלך חודש קלנדרי לא תעמוד לזכות המזמין בחודש העוקב  או בכל מועד אחר. 

6.2. מובהר, כי מועדי מסירת התוצרים מהחברה למזמין תלויים במועדים בהם ימסור המזמין לחברה  את כלל  הנתונים ו/או הפרטים ו/או הרכיבים ו/או מסמכים  ו/או כל מידע אחר הרלבנטי לביצוע השירותים המוזמנים. על כן, ככל וחל עיכוב במסירת המידע שלעיל, עיכוב הנובע מאי מסירת המידע הנדרש מהמזמין לחברה, לא תהיה למזמין כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה לעניין מועדי מסירת התוצרים. 

6.3 מובהר, כי המסלולים המפורטים הסעיפים ‏6.1.4-‏6.1.5 יהיו מבוססים על שעות השירותים המוערכות שנקבעו באפיון ו/או בהצעת המחיר ונספח. אף על פי כן, ידוע למזמין כי מדובר בהערכה בלבד וכי ייתכן שיידרשו שעות עבודה נוספות בגין האפיון המוסכם, בגינן יחויב המזמין בהתאם לתעריף שיוסכם בין הצדדים.(להלן: "שעות נוספות").

6.3. לאור האמור בסעיף 6.2 יובהר, כי עם ניצול מלוא שעות השירותים כפי שהוערכו ו/או נקבעו באפיון ו/או בהצעת המחיר, תשלח החברה הודעה למזמין בדבר ניצול מלוא שעות השירותים. למזמין תהיה האפשרות לרכוש שעות נוספות, רכישת שעות נוספות כאמור תהיה תקפה רק אם נעשתה בכתב ונחתמה על ידי הצדדים.

6.4. מובהר, כי בחירת מסלול השירותים כמפורט בסעיף ‏6.1 לעיל, כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולאישורה.

7.   שינויים ו/או התאמות בתוצרי השירותים

7.1. לאחר קבלת תוצרי השירותים מאת החברה, יאשר המזמין את קבלתם. ככל שלא התקבלו מאת המזמין טענות כלשהן בגין אי התאמה או ליקויים בתוצרי השירותים בתוך פרק הזמן המצוין תחת המסלול הרלוונטי, וככל שלא צוין בתוך 14 ימים ממועד מסירת תוצרי השירותים הסופיים, יראו את המזמין כמי שאישר את טיבם ואיכותם של תוצרי השירותים ללא כל טענה בגינם.

7.2. במקרה שהתקבלה מאת המזמין הודעה בדבר שינויים ו/או התאמות שיש לבצע בתוצרי השירותים, תבחן החברה את אופי השינויים ו/או ההתאמות הנדרשים וככל שאלו כלולים באפיון שסוכם בין הצדדים, תבצע החברה את השינויים ו/או ההתאמות הנדרשים בהקדם האפשרי.

7.3. שינויים ו/או התאמות בתוצרי השירותים שאינם כלולים באפיון, יתומחרו בנפרד בין הצדדים בהתאם לאחד ממסלולים השירותים המצוינים לעיל. (להלן :" השינויים")

7.4. מוסכם על הצדדים, כי השינויים ו/או ההתאמות האמורות בסעיף 7.3 יהיו תקפות רק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.

8.   אופן תשלום התמורה

8.1. עבור ביצוע השירותים על ידי החברה בהתאם לאפיון, ישלם המזמין לחברה תמורה בהתאם למסלול השירותים שנקבע בין הצדדים (לעיל ולהלן: "התמורה").

8.2. התמורה תהיה צמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיחליפה, כאשר המדד הבסיסי לעניין זה הינו המדד הידוע במועד חתימת הצעת המחיר בידי המזמין.

9.   אי תחולת יחסי עובד - מעביד

9.1. מובהר ומוסכם בין הצדדים כי ההתקשרות ביניהם, תהיה במסגרת יחסים שבין מזמין שירותים לנותן שירותים עצמאי ולא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעסיק, על כל המשתמע ומתחייב מכך. החברה מצהירה בזאת כי תמלא אחר התחייבויותיה על פי הסכם זה וכי אין ולא יהיו בינה לבין המזמין בכל תקופת מתן השירותים כל יחסי עובד מעסיק וכי אין בהסכם זה או בכל תנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעסיק בינה לבין המזמין.

9.2. מוסכם ומודגש בזאת, כי התמורה, עליה הסכימו הצדדים להסכם זה, בגין השירותים, נקבעה בהתחשב בעובדה, שהחברה או מי מטעמה אינם בגדר "עובדים" של המזמין לכל דבר ועניין ולצורך כל דין ולא יהיו ביניהם לבין המזמין כל יחסי עובד-מעסיק לכל דבר ועניין וכי לא יהיו למזמין כל עלויות נוספות בגין העסקתה ו/או סיום העסקתה של החברה או מי מטעמה, לרבות תנאים סוציאליים למיניהם (ובכללם חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי ביטוח לאומי, תגמולים, פיצויי פיטורים, קרן השתלמות, החזר הוצאות רכב, כלכלה, הוצאות טלפון וכיו"ב).

10.   תקופת ההסכם, סיום ההסכם או ביטולו

10.1.   מוסכם בין הצדדים כי הסכם זה יכנס לתוקפו ביום חתימת המזמין על הצעת המחיר ויימשך עד למועד השלמת תוצרי השירותים ותשלום מלוא התמורה בגינם (להלן: "תקופת ההסכם").

10.2. מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏13.1 להלן, עם סיום תקופת ההסכם תחדל החברה מלספק שירותים כלשהם למזמין, אלא אם ירכוש המזמין שירות מהחברה על פי התנאים שיוסכמו בין הצדדים.

10.3. מוסכם כי בכל מקרה של סיום ההסכם - מכל סיבה שהיא - מתחייב המזמין להעביר לחברה את יתרת סך התמורה שטרם שולמה, בתוספת מע"מ כדין, זאת לא יאוחר מ-14 יום מסיום ההתקשרות.

10.4. צד להסכם זה יהיה זכאי לסיים הסכם זה בכל עת, על-ידי מתן הודעה מוקדמת ובכתב לצד האחר, בקרות אחד האירועים הבאים (או יותר) ובהתאם למועדים המפורטים להלן:

10.4.1 במקרה בו המזמין ניצל את מלוא שעות הפרויקט כפי שהוזמנו על ידו וסוכמו עם החברה, ולאחר שהחברה הציעה למזמין לרכוש שעות נוספות והמזמין סירב ו/או לא נתן את הסכמתו תוך 14 ימים מיום פניית החברה כאמור לעיל,  רשאית החברה לבטל הסכם זה לאחר שתיתן למזמין הודעה מוקדמת ואפשרות לתקן את מחדלו תוך 7 ימים מיום מתן ההודעה על ידי החברה, בחל המועד החברה ראשית לבטל הסכם זה והוראות סעיף 10.3 להסכם יחולו בנסיבות העניין. 

10.4.1.  במקרה שצד להסכם זה הפר הוראה מהוראות הסכם זה, והפרה זו לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת בקשה בכתב מהצד האחר לתקן את ההפרה.

10.4.2.  הוגשה בקשה לפירוק זמני ו/או קבוע של צד להסכם זה ו/או לכינוס נכסי צד להסכם זה או חלק מהם ו/או למינוי מפרק זמני או קבוע צד להסכם זה ו/או למינוי כונס נכסים זמני ו/או קבוע צד להסכם זה ו/או למינוי מנהל מיוחד צד להסכם זה ו/או הוחל במשא ומתן לקראת הסדר לטובת נושי צד להסכם זה או דיון בהסדר כזה, והכל אם הבקשה או המשא ומתן לא בוטלו או הוסרו או הופסקו, לפי העניין, תוך 60 ימים, או במועד הדיון הראשון במעמד צד להסכם זה, לפי המוקדם מביניהם.

10.4.3.  הוטל צו עיקול כנגד מרבית נכסי צד להסכם זה ו/או נפתחו הליכי הוצאה לפועל ביחס למרבית נכסיו ואלו לא הוסרו בתוך 60 ימים ממועד הטלתם או פתיחתם, לפי העניין, או במועד הדיון הראשון בהליך במעמד צד להסכם זה, לפי המוקדם מביניהם.

10.5.    בוטל הסכם זה לפני סיומו על ידי החברה מהסיבות המפורטות בסעיף ‏10.4 לעיל, ישלם המזמין לחברה לא יאוחר משבעה ימים ממועד הודעת הביטול, את כל התשלומים שהוא חייב לה באותה עת והחברה תחדל באופן מיידי מלהעניק כל שירות למזמין.

11.   זכויות קניין רוחני

11.1. אלא אם סוכם אחרת בין החברה למזמין, כל זכויות הקניין הרוחני בתוצרי השירותים למזמין יהיו שייכות באופן בלעדי למזמין, זאת בכפוף לתשלום מלוא התמורה בגין השירותים כמפורט בהסכם זה.

11.2 מובהר, כי סעיף 11.1 לעיל, אינו חל על תוצרי שירותים הניתנים כשירותי השלמה ו/או שירותים נלווים (להלן: "שירותי השלמה")  לשירות השכרת מוצרי החברה, כאשר כלל זכויות הקניין הרוחני למוצרי החברה ושירותי ההשלמה יהיו שייכות לחברה בלבד ולא תהיה למזמין כל זכות בתוצרים אלו.

11.3.החברה מתחייבת שלא להעביר לכל גורם שהוא ו/או לעשות שימוש כלשהו במידע שיעביר המזמין לחברה בקשר לשירותים, למעט כמפורט בהסכם זה, ללא אישור המזמין מראש ובכתב.

11.4.למרות האמור בסעיף ‏10 זה, המזמין מסכים ומאשר כי החברה תהייה רשאית לפרסם פרטים אודות תוצרי השירותים לפי הסכם זה, וזאת מבלי לחשוף נתונים אישיים אודות המזמין.

11.5. עוד מאשר המזמין כי החברה תהא רשאית להציג בפרסומיה השונים את שמו של המזמין ואת אופי השירותים שניתנו לו לצורכי פרסום ושיווק החברה.

12.   אחריות

12.1. החברה מתחייבת להעניק למזמין אחריות לתיקון באגים שיתגלו בתוצרי השירותים לפי הסכם זה, וזאת למשך תקופה של חמישה (5) חודשים ממועד מסירת תוצרי השירותים הסופיים למזמין.

12.2.מובהר, כי האמור בסעיף 12.1 יהיה נכון אך ורק לגבי באגים שיתגלו בתוצרי השירותים הנובעים וקשורים לאפיון המקורי בלבד, אין ולא תהיה לחברה כל אחריות לבאגים אשר אינם נובעים מתוצרי השירות ו/או מהאפיון המקורי.

12.3. מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית כלפי המזמין ו/או מי מטעמו לרבות צד קשור ו/או חברת בת ו/או מי מטעמם לנזקים תוצאתיים עקיפים ומיוחדים, לרבות אבדן הכנסה או אבדן רווחים, ו/או פגיעה במוניטין ו/או בשם הטוב.

12.4.עוד מוסכם כי החברה לא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של המזמין ו/או של עסקיו ו/או בגין טענות צדדים שלישיים בדבר חומרי הגלם.

12.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הפיצוי הכספי שיגיע למזמין לא יעלה על סך התמורה ששולמה לחברה בגין השירותים שהוענקו, כאשר בחישוב התמורה כאמור לא יילקחו בחשבון סכומים ששולמו בגין שירותים נלווים שאינם קשורים לשירותי הפיתוח המוענקים למזמין תחת הסכם זה.

12.6. המזמין משחרר את החברה מחובת תשלום דמי נזק או פיצויים בסכום העולה על תקרה זו.

12.7. למען הסר ספק, מובהר בזה כי האמור בסעיף ‏11.3 לעיל, נועד לקבוע תקרת אחריות בגין נזק, ולא יפורש כאילו הנו קובע פיצוי מוסכם.

12.8. החברה אינה אחראית לנזקים שעלולים להיגרם למזמין ו/או מטעמו כתוצאה משימוש בלתי נכון בתוצרי השירותים.

12.9 מובהר ומוסכם, כי כל שילוב  (להלן: "אינטגרציה")  של תוצריי השירות הסופיים כפי שנמסרו מהחברה למזמין עם צדדים שלישיים ו/או עם שירותי אחסון היא באחריות המזמין בלבד. לחברה אין ולא תהיה כל אחריות לאינטגרציה של התוצרים הסופיים עם צדדים שלישיים.

13.   הפרת ההסכם

13.1.מבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על פי הסכם זה או על פי כל דין, בכל מקרה בו יפר או לא יקיים מי מהצדדים כל תנאי או הוראה מתנאי הסכם זה והוראותיו, יעמדו לצד הנפגע התרופות הקבועות בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

14.     ישוב חילוקי דעות

14.1 במידה ומתעוררים בין הצדדים חילוקי דעות הנוגעים ו/או נובעים מהסכם זה, מוסכם על הצדדים לנסות וליישב את חילוקי הדעות בדרך של משא ומתן ישיר  בין הצדדים ו/או בסיועו של מגשר שיקבע על ידי הצדדים בהסכמה מלאה.

14.2 לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור, רשאי כל צד לפנות לערכאות המתאימות למיצוי מלוא טענותיו ו/ או זכויותיו.

14.3 הסכימו הצדדים לפנות לגישור, והגישור כאמור לא התסיים בתוך שישים ימים מיום הפניה הראשונה למגשר, יכול כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם הסכימו הצדדים להמשיך את הגישור לתקופה נוספת.

14.4 מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים לפנות לבית המשפט להגשת תובענה ו/או כל סעד אחר על מנת למנוע נזק למי מהצדדים להסכם זה ו/או לצדדים שלישיים.

15.   כללי

15.1. כל-אחד מהצדדים מתחייב לשאת בעצמו בכל תשלומי המיסים כפי וככל שיחולו עליו לפי כל דין בקשר עם הסכם זה.

15.2.הסכם זה יחד עם הצעת המחיר והאפיון מסכמים ומגבשים כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימת המזמין על הצעת המחיר אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה ו/או בהצעת המחיר ו/או באפיון, אלא אם יעשו בכתב ובחתימת הצדדים.

15.3.כל שינוי ו/או תוספת להסכם ו/או להצעת המחיר ו/או לאפיון יחייבו את הצדדים להסכם ויהיה להם תוקף כלפי הצדדים רק אם יהיו בכתב וייחתמו על-ידי הצדדים.

15.4.היה והוראה כלשהי בהסכם זה תבוטל על-ידי ערכאה כלשהי או תוכרז כחסרת תוקף מטעם כלשהו, תישארנה בתוקפן שאר הוראות הסכם זה. אין באמור לעיל, כדי לשלול או לגרוע מהצד שיראה עצמו נפגע מביטולה של הוראה כאמור (לדוגמא: כאשר אי קיומה של הוראה כאמור יהווה הפרה של הסכם זה על-ידי אחד הצדדים), את זכותו לפעול כנגד הצד השני בהתאם לכל דין ולשיקול דעתו.

15.5.הדין החל על הסכם זה הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר.

15.6.סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור להסכם זה, ביצועו ופרשנותו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד, ולא תהיה סמכות לכל בית-משפט אחר.

15.7.לא השתמש ו/או השתהה צד להסכם זה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פיו, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

15.8.כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה או כתובת אחרת עליה תינתן הודעה בהתאם לסעיף זה וכל הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו לפי הכתובות הנ"ל תחשב כאילו נתקבלה תוך 72 שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל ועם מסירתה, אם נמסרה ביד.

16.   מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי למלוא זכויות הצדדים ובשלמותם, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

 

img

רוצים לדבר איתנו? לחצו כאן

img 972508154463 img 04-8119521